DIREKTORĖ

Direktorė – Vida Zakarauskienė.

Tel.(0-37)34-15-06 El.p.sanciudarzelis@gmail.com

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Mokymosi įstaigos:

1982 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas.

2001-2004 Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1985-1988 m.  28 vaikų lopšelyje-darželyje vyriausia auklėtoja.Darbo patirtis:

Šančių lopšeliui-darželiui vadovauja nuo 1988 m.

2009 m.suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Direktorės funkcijos: organizuoja lopšelio – darželio veiklą, vadovauja strateginio plano ir metinių veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoja įstaigos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoja personalo darbą ir sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, inicijuoja įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir kitomis institucijomis, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Priėmimo laikas:

Pirmadienis 8.00-12.00 val.

Trečiadienis 16.00-18.00 val.

PAVADUOTOJA UGDYMUI

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramona Kristina Dovidaitienė

El.p.sanciudarzelis@gmail.com

Tel.(0-37)34-15-06

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Mokymosi įstaiga:

1987 m.Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas.

Darbo patirtis

1989 – 1995 m. 109 lopšelio-darželio auklėtoja

Nuo1995 m. vyriausia auklėtoja.

Nuo 2001 m.  direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2009 m.suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos: organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio – darželio strateginio ir metinių veiklos planų rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdo ugdymo proceso stebėseną ir analizuoja vaikų pasiekimus, registruoja tėvų (globėjų) prašymus į savivaldybės duomenų bazę, koordinuoja studentų pedagoginę praktiką, vykdo kitas nustatytas funkcijas

PAVADUOTOJA ŪKIUI

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Margarita Staniulytė

El.p.sanciudarzelis@gmail.com

Tel.(0-37)34-15-03

Išsilavinimas – aukštasis.

Darbo patirtis:

Nuo 2021 m. direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui funkcijos: organizuoja aptarnaujančio personalo darbą ir jam vadovauja, vykdo lopšelio – darželio pastato ir patalpų, žaidimų įrangos, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, organizuoja pastato ir patalpų remontą bei kontroliuoja jo vykdymą, aprūpina materialiniais ištekliais, vykdo turto apskaitą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą, organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, vykdo kitas nustatytas funkcijas.