TARYBOS

Lopšelio – darželio taryba
Telefono nr
Pirmininkas –  Virginija Krukonienė
Nariai:
Kristina Dovidaitienė,
Janina Jasunskienė,
Ilona Steiblytė,
Kęstutis Vasilkovas,Gabrielė LukštienėMilda Marozienė .
8-37-341506

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Mokytojų tarybai  vadovauja  lopšelio – darželio direktorius.

Mokytojų tarybą sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai bei  kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Vaiko gerovės komisija    (Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas)

Pirmininkas – Kristina Dovidaitienė,

Nariai:

Edita Čečkauskienė,

Edita Rinkevičė,

Asta Milbutienė,

Rasa Būdaitė,

Zita Ferencienė,

Kristina Sakalė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS   2020-2021(peržiūrėti dokumentą)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019