TARYBOS

Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkas – Virginija Krukonienė

Nariai:

Kristina Sakalė,

Ramona Kristina Dovidaitienė,

Gabrielė Lukštienė,

Kristina Laureckienė,

Vidmantas Ferenca,

Ilona Steiblytė,

Rasa Valionienė,

Ina Putinauskienė,

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Mokytojų tarybai  vadovauja  lopšelio – darželio direktorius.

Mokytojų tarybą sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai bei  kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Vaiko gerovės komisija    (Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas)

Pirmininkas – Kristina Dovidaitienė,

Nariai:

Edita Rinkevičė,

Deimantė Vaitkaitienė,

Rasa Būdaitė,

Kristina Sakalė.

  VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS veiklos planas 2021-2022

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS   2020-2021(peržiūrėti dokumentą)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019