Lopšelio-darželio misija

Būti edukacinės ir socialinės pagalbos šeimai įstaiga, teikiančia neformalųjį ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį vaikų ugdymą, garantuojančia įvairias neformaliojo švietimo bei socializacijos paslaugas ir šia veikla prisidedančia prie miesto gyventojų poreikių tenkinimo gerovės didinimo ir socialinės integracijos į Lietuvos bei visos Europos visuomenę.

 

Lopšelio-darželio vizija

Tapti modernia, saugia, patrauklia ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdančią vaiko kultūrą, sudarančia sąlygas visapusiškam jo individualių gebėjimų, norų, galių ir specialiųjų poreikių tenkinimui, teikiančia kokybiškas bendruomenės poreikius tenkinančias ugdymo(si) ir socialines paslaugas, telkiančią bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui ir bendradarbiavimui vienam tikslui – vaiko ugdymui.

 

Lopšelio-darželio tikslas

Svarbiausias vaikų ugdymo darželyje tikslas – bendradarbiaujant su šeima, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę.

 

Lopšelio-darželio uždaviniai

Sudaryti kuo palankiausias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.).
Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos.

Ugdyti psichines vaiko galias (intelektines, emocijų, valios), stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi, puoselėjant jos individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.

Sėkmingo tikslų realizavimo rezultatas – deramas vaiko socializacijos lygis, taip pat ir reikiamas pasirengimas mokyklai.