Edita Rinkevičė

Logopedė – specialioji pedagogė darželyje dirba su  vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių.

  • įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus;
  • teikia pagalbą, vaikams, turintiems komunikacijos ir pažintinių procesų sutrikimų;
  • padeda grupių pedagogams pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
  • pasiūlius Pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistams (PPT), rengia individualias, modifikuotas arba adaptuotas bendrąsias ugdymo programas;
  • konsultuoja pedagogus,  vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
  • šviečia lopšelio – darželio bendruomenę aktualiais vaikų kalbos raidos klausimais.

 

Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Vaiko gerovės komisija(VGK)  po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas).

 

Teikdama pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, logopedė individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno konkretaus vaiko charakterio savitumą, gebėjimą suprasti užduotį, išlaikyti dėmesį, priimti teikiamą pagalbą. Mokydamos taisyklingai kalbėti, logopedės naudoja daug netradicinių, žaidybinių elementų, kurie padeda vaikams atsipalaiduoti ir nejausti mokymosi įtampos.