Kauno m. Šančių lopšelis-darželis asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno m. Šančių lopšelio-darželio administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Miglovaros  g. 14,  Kaunas, 45293 arba el.paštu info@sanciudarzelis.lt, tel. (0 37) 341506.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno Šančių lopšelio – darželio administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno Šančių  lopšelio-darželio administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L.Sapiegos g.17, 10312 Vilnius, Tel. (0 5 2)71 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

DAP (duomenų apsaugos pareigūnas, atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi – Nijolė Vaitiekaitytė(dokumentų specialistė): tel. nr. 037 341503, el. paštas  dap@sanciudarzelis.lt, darbo laikas I-V nuo 8.00 iki 16.00 val.

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ LEISTI SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS FORMA

SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ LEISTI IŠTAISYTI DUOMENIS FORMA

SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS FORMA

TINKLALAPIO WWW.SANCIUDARZELIS.LT PRIVATUMO POLITIKA IR NAUDOJIMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į JUOS TVARKOS APRAŠAS T

VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

DUOMENŲ-SUBJEKTŲ-TEISIŲ-ĮGYVENDINIMO-TAISYKLĖS-T

Pranešimas-darbuotojams-apie-jų-asmens-duomenų-tvarkymą

Pranešimas-tėvams-apie-asmens-duomenų-tvarkymą