Vaikų priėmimas į Kauno miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Už vaikų priėmimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Kristina Dovidaitienė.

Tėvų prašymai priimami: I – V,  8:00 – 16:00 val.

Konsultacijos tel. (837) 341506

Kauno mieste ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimas į ikimokyklines įstaigas:
 
 - SPRENDIMAS "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
 ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS"
Pakeitimas: Sprendimas 2023-03-28Nr.T-102
- POTVARKIS: DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO
 Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, 
VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ 2023 m. birželio 2 d. Mero potvarkis Nr. M-320
PRIDEDAMA:
- KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO
 AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, 
VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 
DARBO GRUPĖS DARBO REGLAMENTAS 
- KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO
 Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ,
 TVARKOS APRAŠAS

Ką turi daryti tėvai (globėjai), norintys pradėti leisti vaiką į darželį? Pirmiausia – pateikti   Prašymą:

 • elektroniniu būdu;
 • bet kurios Kauno švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą;
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakingam už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą asmeniui – Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Editai Mikelionienei (J.Gruodžio 16, kabinetas 21, tel. 20 84 27).

Prašyme nurodoma:

 • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
 • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
 • pageidaujama vaiko priėmimo į grupes data, kitos pageidaujamos paslaugos;
 • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
 • duomenys apie tėvus (globėjus).

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį ir kitas aplinkybes, kuriais vadovaujantis gali būti teikiama pirmenybė.
Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.
Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.
Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų(globėjų) ir švietimo įstaigos ) ugdymo sutartimi:

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

IU sutartis

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

 PU sutartis

 

Kokios pagrindinės eilių sudarymo nuostatos? Priimant vaikus į grupes:

1) atsižvelgiama, kad priimami vaikai būtų Kauno miesto savivaldybės gyventojai, ir tik esant laisvų vietų priimami kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai.
2) laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą;
3) pirmenybė teikiama:

 • vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai ;
 • vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
 • vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;
 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 • priešmokyklinio amžiaus (5–6 metų) vaikams;
 • rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;

Pirmenybė teikiama, vadovaujantis prie prašymo pridedamais dokumentais ir / ar jų kopijomis (arba atsiųsta jų skaitmenine versija, jeigu prašymas užpildytas elektroniniu būdu), patvirtinančiais šeimos sudėtį ar kitas aplinkybes.
Priimamų vaikų sąrašai  sudaromi mokslo metams iki kiekvienų metų birželio 1 d., nors prašymus tėvai (globėjai) gali pateikti bet kuriuo metu, nurodant mokslo metus.

 

Kaip tėvai gaus informaciją apie vaiko priėmimą į švietimo įstaigą? Pateikę prašymus tėvai (globėjai) gaus duomenis apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie galės patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt arba pasiteirauti atsakingų darbuotojų švietimo įstaigoje ar Savivaldybės Švietimo  skyriuje.

Būtina nedelsiant patikslinti kontaktinius duomenis, pasikeitus el.paštui ir telefono numeriui, nes jais bus teikiama informacija apie vaiko priėmimą.

Kaip bus sprendžiama problema, jei vaikas nepateks į švietimo įstaigą dėl vietų stokos? Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, siūloma rinktis kita švietimo įstaiga, kurioje yra vietų. Atsiradus laisvai vietai, vaikui teikiama pirmenybė lankyti pageidaujamą įstaigą.

Jei norima atsisakyti vietos darželyje pakanka pateikti prašymą el. paštu sanciudarzelis@gmail.com išbraukti iš laukiančiųjų sąrašų, nurodant vaiko vardą ir pavardę.