Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos mokestis už darželį apskaičiuojamas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-113patvirtintintu “Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu”

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. 06 d. mokestis už darželį apskaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-612

Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

  • vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 0,58 Eur.
  • vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, – 0,29 Eur.