Kauno Šančių lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

 

  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Peržiūrėti dokumentą
  • Švietimo ir mokslo ministerija. Ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas  Peržiūrėti dokumentą
  • Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos Peržiūrėti dokumentą
  • Lietuvos higienos norma HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”Peržiūrėti dokumentą
  • Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Peržiūrėti dokumentą
  • Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos. Peržiūrėti dokumentą
  • Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti dokumentą