Ugdymo kokybę lopšelyje-darželyje suprantame:

  • Ugdymo turinys integralus, visapusiškas, skatinantis vaiko raidą visose srityse ir įvairiais patirties įgijimo būdais;
  • Ugdymo(si) programa orientuota į vaiko gebėjimus savarankiškai spręsti įvairių sričių ir veiklų problemas, naudojant socialinę patirtį, kurios elementas – individuali ugdytinių patirtis.
  • Psichologiškai ir fiziškai saugi, edukacinė aplinka, skatinanti žaisti, judėti, tyrinėti, eksperimentuoti;
  • Nuolatinis pedagogų ir kitų bendruomenės narių tobulėjimas, prisiimant asmeninę atsakomybę už ugdymo kokybę, skatinantis ugdytis naujoms kompetencijoms, bei turimų plėtojimas padeda suvokti savo instituciją kaip lanksčią ir atvirą kaitai;
  • Informuotumas, aktyvus dalyvavimas priimant sprendimus, efektyvus grįžtamąsis ryšis tarp ugdymo proceso dalyvių (personalas-vaikai-tėvai);
  • Kokybiškas individualus bei diferencijuotas darbas su ugdytiniais, teikiant saviraiškos galimybių bei specialiąją pagalbą, visapusiškai panaudojant pedagogų –specialistų komandą;
  • Nuolatinis valdymo kokybės tobulinimas, pabrėžiant darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, įvertinant jų praktinę naudą;
  • Racionalus materialių bei finasinių išteklių valdymas;
  • Nuolatinis savo darbo kokybės vertinimas ir įsivertinimas.

 

IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS